กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้กำหนดการสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้น ปวช. และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ. 2562 ตามตารางดังแนบ
ตารางสอบปลายภาค 1/62 pdf

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai