ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดการประกาศผลการเรียน การลงทะเบียนและดำเนินการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดการประกาศผลการเรียน การลงทะเบียนสอบแก้ตัว การดำเนินการสอบแก้ตัว และการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ตามลิงก์ >>>> ประกาศผลการเรียน
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
โดย username = รหัสประจำตัวของนักเรียน/นักศึกษา password = เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน/นักศึกษา

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai