วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563

สนใจสมัคร หรือสอบถามโทร 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน เว็บไซต์ www.spkpoly.ac.th

สมัครออนไลน์ >>>คลิก<<<


1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี

1.1 สาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอนและจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน

ที่ สาขาวิชา สาขางาน จำนวนนักเรียน
โควต้าพิเศษ ทั่วไป รวม
1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 5 20 25
2 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 5 20 25
3 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 5 20  25
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 5 35  40
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 5 20  25
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 20  25

1.2 กำหนดการดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกเข้าเรียน ระดับ ปวช.

1.2.1 นักเรียนโควตาพิเศษ

– รับสมัคร                           :         วันที่  15  มกราคม – 21 กุมภาพันธ์  2563

– คัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)           :         วันอาทิตย์ที่     23    กุมภาพันธ์  2563

– ประกาศผลคัดเลือกและรับเอกสารมอบตัว               :         วันพุธที่          26    กุมภาพันธ์  2563

– ประชุมผู้ปกครอง, มอบตัว  และลงทะเบียนเรียน     :         วันอาทิตย์ที่       1    มีนาคม     2563

1.2.2 นักเรียนทั่วไป

– รับสมัคร                           :         วันที่   15  มกราคม – 25  มีนาคม   2563

– สอบคัดเลือก                  :         วันอาทิตย์ที่      29   มีนาคม    2563

ประกาศผลคัดเลือก และรับเอกสารมอบตัว           :         วันเสาร์ที่           4   เมษายน  2563

– ประชุมผู้ปกครอง, มอบตัว  และลงทะเบียนเรียน  :         วันอังคารที่         7   เมษายน  2563

หมายเหตุ
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป(ข้อ 1.2.2) โดยการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ
2.นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มโควตาพิเศษ และจากกลุ่มคัดเลือกทั่วไป เข้าค่ายปฐมนิเทศพร้อมกัน ในวันที่  7-9  พฤษภาคม  2563
3.เปิดเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม  2563
4.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ

2.1 สาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอนและจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน

 

ที่ สาขาวิชา สาขางาน จำนวนที่รับ หมายเหตุ
1 เทคนิคเครื่องกล(สายตรง) เทคนิคยานยนต์ 20 ทวิภาคี
2 ไฟฟ้า(สายตรง) ไฟฟ้าควบคุม 20 ทวิภาคี
3 การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 20 ทวิภาคี
4 การดูแลเด็กและผุ้สูงอายุ* การดูแลเด็กและผุ้สูงอายุ 20 ทวิภาคี
5 เทคนิคอุตสาหกรรม(สายตรง) อุตสาหกรรมการผลิต 20 ภาคสมทบ
6 เทคนิคโลหะ(สายตรง และ ม.6) เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
40 ภาคสมทบ
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สายตรง) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 ภาคสมทบ

หมายเหตุ *รับนักศึกษาจากโรงเรียนพระดาบส        

2.2 กำหนดการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ปวส.

2.2.1 ระดับ ปวส. (ระบบทวิภาคี)

– รับสมัคร                             :  วันที่  15  มกราคม – 24  มีนาคม  2563

– สอบคัดเลือก                    :  วันอาทิตย์ที่    29   มีนาคม    2563

– ประกาศผลคัดเลือก และรับเอกสารมอบตัว           :  วันเสาร์ที่         4   เมษายน  2563

ประชุมผู้ปกครอง,มอบตัว และลงทะเบียนเรียน    :  วันอังคารที่      7    เมษายน   2563

 

2.2.2 ระดับ ปวส. (ภาคสมทบ)

– รับสมัคร                             :  วันที่  15  มกราคม – 30  เมษายน  2563

– สอบคัดเลือก                    :  วันอาทิตย์ที่      3  พฤษภาคม    2563

– ประกาศผล                        :  วันอังคารที่       5  พฤษภาคม    2563

ลงทะเบียนเรียน              :  วันศุกร์ที่          8  พฤษภาคม    2563

 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai