ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวบุผา กองกลิ่น
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวรัชเกล้า สินเทียน
หัวหน้างานบุคลากร
นายอำนวย เมืองกลี้ยง
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวขนิษฐา เรืองเดช
หัวหน้างานการเงิน
นางทักษิณา เมืองเกลี้ยง
หัวหน้างานการบัญชี
นายพีระพล แพถนอม
หัวหน้างานพัสดุ
นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai