แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม

 

นางกาญจนา  ปันจันทึก
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม

นางทักษิณา  เมื้องเกลี้ยง
ครู  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม

นายระพีพัฒน์   ศรีทะ
ครู  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม

นางสาววิชชญาภาณ์  ศรีพรม
ครู  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม

นายนวพล ทองสมบัติ
ครู  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม

 

 

 

 

นางสาวสมพร ดาราช
ครู  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม

 

 

 

นางสาวปรีดาภรณ์ โชคลาภ
ครู  นวดแผนไทย

 

 

 

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai