ฝ่ายวิชาการ

 

 

นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายอนุชาติ แสงเฮ่อ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายพีระพล แพถนอม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นางสุทธภา  เจริญสุข
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายสมบัติ เจริญสุข
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ
  นายอภิชาต พุ่มประทีป
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางพัชรนินท์ ภูวนาทพิทักสิทธ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
  นางสาวสุพัชรินทร์ เสียงประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  นางกาญจนา ปันจันทึก
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
  นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
  นางสาวรัชเกล้า สินเทียน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
  นางนิภา แตงแจ้
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
นายพีระพล แพถนอม
หัวหน้าแผนกวิชาโหราศาสตร์
นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai