แผนกวิชาช่างยนต์

บุคลากร แผนกวิชาช่างยนต์

 

 

นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
  นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
ครู คศ.2
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
ครู คศ.1
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  นายศิริพันธ์ พุทธชาติ
ครู
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  นายกัลญศักภิ์ นรินยา
พนักงานราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  นายศุภเดช เมืองเงิน
พนักงานราชการครู
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  นายอภินันท์ เนาไธสง
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายอภิชาติ ใจนวล
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai