ฝ่ายแผนงานฯ

นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายกรีพล ศิริบุญสุข
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายวรวุฒิ มกรเสน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  นางสาวณิภกร ศรีเกตุ
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางอภิกัญ เลิศวาสนา
หัวหน้างานวิจัยฯ
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปทุมมา เพ็งวิชัย
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางณัฐธิดา ปานม่วง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai