ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา

ตราประจำวิทยาลัย

 

ปรัชญา

“ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

 

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”

ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ
มีความรู้ คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน
ซึ่งเป็นสองเงื่อนไขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต
มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง
สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก

คุณธรรมอัตลักษณ์

“รับผิดชอบ จิตอาสา สามัคคี มีวินัย”

“จิตอาสา” คือ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์
“ความสามัคคี” หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
“วินัย” หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ สำหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม

พันธกิจ

       1. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และองค์กรอื่น

 

ที่ตั้งของวิทยาลัย

       วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
เลขที่ 274 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2395-3935 โทรสาร ต่อ 330
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 0-2315-1288
Website : www.spkpoly.ac.th
Email : [email protected]

 

ประวัติของสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ” ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ พื้นที่รวม 4 ไร่ 46 ตารางวา
เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครั้งแรกในปีการศึกษา 2522 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

วัน/เดือน/ปี การดำเนินการ
1 ตุลาคม 2520         กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ
สังกัด/กอง/โรงเรียน/กรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารเรียน
เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2498
23 พฤษภาคม 2522         ปรับปรุงอาคารสถานที่และเตรียมจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์ใหญ่
และครู รวม 9 คน โดยยังไม่มีนักการภารโรง
16 กรกฏาคม 2522         เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นแรก 5 แผนกวิชา คือ ช่างยนต์,
ช่างไฟฟ้า,ช่างตัดเสื้อ,ช่างเสริมสวย และพิมพ์ดีด มีนักศึกษาทั้งหมด 217 คน
ปี พ.ศ. 2522         ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (อาคาร 1 สุพรรณิการ์)
พื้นที่ใช้สอย รวม 3,450 ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2524         ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 2 ราชาวดี)
พื้นที่ใช้สอย รวม 2,220 ตารางเมตร
1 ตุลาคม 2528         กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ
สาขาราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดการเรียน
การสอนในอาคารฝึกงานของโรงเรียนราชประชาสมาสัยต่อมาได้โอนไปจัด
การศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ในปีการศึกษา 2542
ปี พ.ศ. 2529         ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 3 รสสุคนธ์)
พื้นที่ใช้สอย รวม 1,920 ตารางเมตร
1 พฤษภาคม 2530         กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
ปีการศึกษา 2532         ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาดีเด่น” ของกรมอาชีวศึกษา
7 มิถุนายน 2534         เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ”
ปีการศึกษา 2535           ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน”
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1 กรกฎาคม 2543         ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น (อาคาร 4 นนทรี)
พื้นที่ใช้สอย รวม 2,415 ตารางเมตร
30 ตุลาคม 2543        ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา
27 กันยายน 2553        ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ปีการศึกษา 2553        ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถาน
ศึกษารางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2554        ผ่านการประเมินรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ปีการศึกษา 2560       ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai