งานวางแผนและงบประมาณ

บุคลากร งานวางแผนและงบประมาณ

 

 

นายกรีพล ศิริบุญสุข
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายวรพล  ลือเลิศสกุลชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

 

หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานทุกคน

 

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปี  ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชา ที่เปิดสอนในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา  และงานต่างๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา  จัดซื้อจัดจ้าง
5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai