งานความร่วมมือ

บุคลากร งานความร่วมมือ

 

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายอนุชาติ แสงเฮ่อ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นายกรีพล ศิริบุญสุข
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสาวบุผา กองกลิ่น
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสาวเกวลิน วุ่นจินา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
   นางสาวอรยา ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai