งานความร่วมมือ

บุคลากร งานความร่วมมือ

 

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายกรีพล ศิริบุญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 นางสาวอรยา ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 

หัวหน้าแผนกวิชาทุกคน

 

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai