งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

บุคลากร งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

นางอภิกัญ เลิศวาสนา
หัวหน้างานวิจัยฯ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ
นายศักดิ์ ศศิกุลกมล
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
นางพัชรนินท์ ภูวนาทพิทักสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
  นางจรรยา ภูยอดยิ่ง
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
นางนิภา แตงแจ้
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
  นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
  นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
  นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
  นายพีระพล แพถะนอม
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
  นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
  นายอภินันท์ เนาไธสง
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
  นางสาวชนาภา โตภู่
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ วิจัย  และประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียน  การสอน  การใช้เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน  การใช้อาคารสถานที่ และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษา  การบริหาร  และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai