งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปทุมมา เพ็งวิชัย
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
  นายศักดิ์ ศศิกุลกมล
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
  นางสาวปรียานุช แสงอาเฉียน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

 

หัวหน้าแผนก และหัวหน้างานทุกคน

 

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร  จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา  และงานต่างๆ  ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  บุคคล  องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai