ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ประจำปีการศึกษา 2561

 

 ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวช. ระบบทวิภาคี

สาขางาน  จำนวนนักเรียนรวม(คน)
 ช่างยนต์ 74
 ช่างกลโรงงาน 67
 ช่างเชื่อมโลหะ 58
 ช่างไฟฟ้ากำลัง 68
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 61
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 65
 การบัญชี 9
 รวม 402

ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวส. ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ

 จำนวนนักเรียน(คน)
สาขางาน  ระบบทวิภาคี ภาคสมทบ รวม
 เทคนิคยานยนต์  38  38
 ไฟฟ้าควบคุม 10  28  38
 อาหารและโภชนาการ 10  –  10
 การจัดการทั่วไป  21  21
 รวม 20  87  107
Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai