ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2562

 ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวช. ระบบทวิภาคี

สาขางาน  จำนวนนักเรียนรวม(คน)
 ช่างยนต์ 110
 ช่างกลโรงงาน 75
 ช่างเชื่อมโลหะ 62
 ช่างไฟฟ้ากำลัง 103
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 69
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 69
 รวม 488

ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวส. ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ

   จำนวนนักเรียน(คน)
สาขางาน  ระบบทวิภาคี ภาคสมทบ รวม
 เทคนิคยานยนต์  38  38
 ไฟฟ้าควบคุม 21  23  44
 อาหารและโภชนาการ 10  –  10
 การจัดการทั่วไป  36  36
 รวม 31  97  128

 


ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2561

 ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวช. ระบบทวิภาคี

สาขางาน  จำนวนนักเรียนรวม(คน)
 ช่างยนต์ 74
 ช่างกลโรงงาน 67
 ช่างเชื่อมโลหะ 58
 ช่างไฟฟ้ากำลัง 68
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 61
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 65
 การบัญชี 9
 รวม 402

ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวส. ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ

 จำนวนนักเรียน(คน)
สาขางาน  ระบบทวิภาคี ภาคสมทบ รวม
 เทคนิคยานยนต์  38  38
 ไฟฟ้าควบคุม 10  28  38
 อาหารและโภชนาการ 10  –  10
 การจัดการทั่วไป  21  21
 รวม 20  87  107

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai