ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562


ตำแหน่ง

จำนวน(คน)

ข้าราชการ  32
– ผู้บริหาร
– ข้าราชการ
5
27
ลูกจ้างประจำ  9
– ทำหน้าที่สอน
– ทั่วไป/สนับสนุน
1
8
พนักงานราชการ  11
– ทำหน้าที่สอน
– ทั่วไป/สนับสนุน
8
3
ลูกจ้างชั่วคราว 48
– ทำหน้าที่สอน
– ทั่วไป/สนับสนุน
22
26
ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ 2
 รวมทั้งสิ้น 102

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai