ข้อมูลหลักสูตร

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี 
>>> ระบบทวิภาคี คืออะไร? <<<

»» หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 6 สาขางาน  ดังนี้
 1.1) สาขางาน ยานยนต์
 1.2) สาขางาน เครื่องมือกล
 1.3) สาขางาน โครงสร้าง
 1.4) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
 1.5) สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
 1.6) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 2 สาขางาน  ดังนี้
 2.1) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม

  

 2.2) สาขางาน อาหารและโภชนาการ

   

 

3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ

สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 3 สาขางาน  ดังนี้
3.1) สาขางาน เทคนิคยานยนต์
3.2) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม
3.3) สาขางาน การจัดการทั่วไป

 

4.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนหลายสาขางาน 

รายละเอียดหลักสูตรระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายสาขางาน ตั้งแต่ 30-450 ชั่วโมง เปิดสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น (4 รุ่น/ปีการศึกษา) ใช้เวลาเรียนรุ่นละประมาณ 50 วันทำการ โดยเปิดสอน 4 ประเภทวิชา รวม 14 แผนกวิชา ดังนี้
1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปิดสอน 5 แผนกวิชา
 1.1)  แผนกวิชาช่างยนต์
 1.2)  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 1.3)  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 1.4)  แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 1.5)  แผนกวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง
2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน 2 แผนกวิชา
 2.1)  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)
 2.2)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3)  ประเภทวิชาคหกรรม   เปิดสอน 4 แผนกวิชา
 3.1)  แผนกวิชาอาหาร-ขนม
 3.2)  แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
 3.3)  แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
 3.4)  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
4)  ประเภทวิชาศิลปกรรม   เปิดสอน 1 แผนกวิชา
 4.1)  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์  (งานจัดดอกไม้สด งานแกะสลักผักผลไม้)
 4.2)  แผนกวิชาโหราศาสตร์ (งานพยากรด้วยการอ่านเส้นลายมือ)

>>>รายละเอียดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ<<<

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
 1.  เงินค่าชุดสมัคร
 2.  วุฒิการศึกษาเดิม(ตัวจริง)พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
 4.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 5.  รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
รับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-19.30 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai