ข้อมูลอาคารสถานที่

แผนผังแสดงอาคารสถานที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ปากน้ำ

 

 

 

รายละเอียดของอาคารสถานที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทปราการ ปากน้ำ

1.อาคาร 1 (สุพรรณิการ์)
2.อาคาร 2 (ราชาวดี)
3.อาคาร 3 (รสสุคนธ์)


ลานอเนกประสงค์
(ชั้น 1)


4.อาคาร 4 (นนทรี)
5.อาคาร 5 (ชัยพฤกษ์)

ห้องเรียนระดับชั้น ปวส.
(ชั้น 3)



ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
(ชั้น 3)

6.องค์พระวิษณุกรรม
7.ลานหน้าพระประธาน

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai