ผู้บริหาร

ผู้บริหารของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

 

   นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายลิขิต สิมลี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai