ผู้บริหาร

ผู้บริหารของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

 

   นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายลิขิต สิมลี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
  นางสาวนิตยา ศรีแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai