งานบริหารงานทั่วไป

บุคลากร งานบริหารทั่วไป

 

นางสาวบุผา กองกลิ่น
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางณัฐธิดา ปานม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.นันทพงศ์ พุทธสอน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวปรารถนา เอกอำพันธ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์
นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
(สาขาบางพลี)

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2. จัดทำร่าง หนังสือราชการ  ประกาศ  คำสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับของเอกสาร  จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร  และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย  ข้อบังคับ  คำสั่ง  คำสั่งชี้แจง  ประกาศ ให้บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษา
6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ  โทรสารบุคลากร  นักเรียน และนักศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai