งานการบัญชี

บุคลากร งานการบัญชี

 

 

นางทักษิณา เมืองเกลี้ยง
หัวหน้างานการบัญชี
นางชวนชม รุ่งเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี
  นายอภิชาติ ใจนวล
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
นายอภิชาติ ใจนวล
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี  ปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี  เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. ให้คำปรึกษา  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai