งานพัสดุ

บุคลากร งานพัสดุ

 

 

นายพีระพล แพถนอม
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวรุ่งนภา สุบินนิมิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
นางวาสนา พิศวง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวพิมพาภรณ์ พันธ์เมือง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายกัลญศักดิ์ นรินยา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (สาขาบางพลี)
  นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
  นายไพทูล กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
นายปัญญา  อาดัม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
นายจิระศักดิ์ ริมแจ้ง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ  การจ้าง  การควบคุม  การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3. จัดวางระเบียบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ  ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai