งานทะเบียน

บุคลากร งานทะเบียน

 

นายอำนวย เมืองกลี้ยง
หัวหน้างานทะเบียน
นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวอรษา บุญมั่นณิชชา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางอภิชญา จูมเกตุ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
   นางสาวสุชารัตน์ แก้วกุ่ม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  และการตรวจหลักฐานต่างๆ
3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนดการขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
6. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน  นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ  การสอบแก้ตัว  การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือ    ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)  และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR)  เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนผลการเรียน
9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น  การออกสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  เช่น การลาออก  การพักการเรียน การโอน  ย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน  การขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด  เป็นต้น
11. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
15. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
16. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai