งานประชาสัมพันธ์

บุคลากร งานประชาสัมพันธ์

 

นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นายกัลญศักภิ์ นรินยา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นายสุธน กิมิพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
  นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
   นางนภัค รัตนะเควิล
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในสถานีวิทยุ  และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน  ท้องถิ่นส่วนราชการ สถานศึกษาอื่นๆ  สื่อมวลชน  และประชาชน  เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai