งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

 

 

นายสมบัติ เจริญสุข
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นายสุธน กิมิพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายปฏิพัทธ์ วัชรวงศ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายศุภเดช เมืองเงิน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายทิชชา วิริยะธรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ว่าที่ ร.ต.นันทพงศ์ พุทธสอน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวชนาภา โตภู่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวศิรินภา เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

 

 

 

นางสาวสมฤดี บุญประคอง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา  เช่นองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.)  องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.)  องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่างๆ  ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai