งานปกครอง

บุคลากร งานปกครอง

 

 

 

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
หัวหน้างานปกครอง
นายทิชชา วิริยะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปทุมมา เพ็งวิชัย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายปฏิพัทธ์ วัชรวงศ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายอนุชาติ แสงเฮ่อ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวเกวลิน วุ่นจินา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
  นายอิทธิพล  ฤกษ์โอกาส
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายศุภเดช เมืองเงิน
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายกิตติกร ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายปัญญา อาดัม
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางปุณชิดา ลิ้มรัตนศิลป์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

หัวหน้าแผนกวิชา ทุกท่าน

 

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

ครูที่ปรึกษาชั้นปวช. ทุกท่าน เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย  ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
7. จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai