งานแนะแนว

บุคลากร งานแนะแนว

 

นายศุภเดช เมืองเงิน
หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
นางสาวศิรินภา เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
  นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ความประพฤติ  ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
2. จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4. การบริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแกนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ  เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน และชุมชน
7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai