งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

นายภูริชภูมิ  สิงห์ด้วง
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา
  นางสุทธภา เจริญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา
  นางสาวสุพัชรินทร์ เสียงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา
  นางสาวเกวลิน วุ่นจินา
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา
นางปุณชิดา ลิ้มรัตนศิลป์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา  เช่น ร้านอาหาร  น้ำดื่ม  การทำบัตรประกันสุขภาพ  การทำประกันอุบัติเหตุ  การทำใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด  ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพ  แก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้ารับฝึกอบรม  และบุคลากรของสถานศึกษา
4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ  ทั้งการป้องกันและรักษา
5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
6. จัดโรงอาหาร วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
7. ระสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai