งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

บุคลากร งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

  นายเสกสรรค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
  นางสาวสุพัชรินทร์  เสียงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
นางสาววิสาข์ สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
นางทักษิณา เมืองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
นางณัฐธิดา ปานม่วง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

 

หัวหน้าแผนกวิชา ทุกท่าน

 

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่นโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ  108 อาชีพ  เป็นต้น
4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ  กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
7. ดำเนินงาน ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบปราม  สารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกัน  โรคเอดส์  งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ  โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ  ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11 .ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai