งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

บุคลากร งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางพัชรนินท์ ภูวนาทพิทักสิทธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวศิรินภา เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวเกวลิน วุ่นจินา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียร
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
  นางสาวบุญญาพร อวนศรี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ  และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  ท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  และสะสมหน่วยกิต
8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อ  และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai