งานวัดและประเมินผล

บุคลากร งานวัดและประเมินผล

 

 

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
  นางสุทธภา เจริญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวศิรินภา เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
  นางสาวเกวลิน วุ่นจินา
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวบุญญาพร อวนศรี
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
  นางสาวนุชจิรา รัตนวิเชียร
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

หัวหน้าแผนกวิชา ทุกท่าน

 

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2. กำกับ ดูแล  จัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลให้สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai