งานวิทยบริการและห้องสมุด

บุคลากร งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
  นางสาวณิภกร ศรีเกตุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวบุผา กองกลิ่น
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายวรวุฒิ มกรเสน
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
  นางสาวพรนิภา  จอมเกาะ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai