งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บุคลากร งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

นายอนุชาติ แสงเฮ่อ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวศิรินภา เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

หัวหน้าแผนกวิชา ทุกท่าน

 

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ครูที่ปรึกษาชั้นปวช. ปวส. (ทวิภาคี) ทุกท่าน เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงการของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม  การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแล  และแก้ปัญหาต่างๆการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai