แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางจรรยา  ภู่ยอดยิ่ง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาษาไทย

นางอภิกัญ  เลิศวาสนา
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สังคมศาสตร์

นางกัญญาณัฐ  เอี่ยมสุรนันท์
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
คณิตศาสตร์

นางสาวบุผา  กองกลิ่น
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์

 

นางสาวณิภกร  ศรีเกตุ
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

 

นางสาวศิรินภา   เล็กโสภี
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวเกวลิน  วุ่นจินา
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พลศึกษา

นางสาวชนาภา  โตภู่
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์

 

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai