แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวบุผา  กองกลิ่น
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์

นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาษาไทย

นางอภิกัญ  เลิศวาสนา
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สังคมศาสตร์

นางกัญญาณัฐ  เอี่ยมสุรนันท์
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
คณิตศาสตร์

นางสาวณิภกร  ศรีเกตุ
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

นางสาวเกวลิน  วุ่นจินา
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พลศึกษา

นางสาวศิรินภา   เล็กโสภี
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
การจัดการทั่วไป

นางพรทิพย์ ชลกาญจน์
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
การจัดการทั่วไป

นางสาวชนาภา  โตภู่
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์

Miss Tshering Choki
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai