แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางจรรยา  ภู่ยอดยิ่ง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางอภิกัญ  เลิศวาสนา
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางกัญญาณัฐ  เอี่ยมสุรนันท์
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวบุผา  กองกลิ่น
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวณิภกร  ศรีเกตุ
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวศิรินภา   เล็กโสภี
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวเกวลิน  วุ่นจินา
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวชนาภา  โตภู่
ครู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai